ROK SZKOLNY 2014/2015

Spis strony:

I. Rozkład materiału do klasy I gimnazjum.

II. Rozkład materiału do klasy II gimnazjum

 

GIMNAZJUM KLASA I

 

I. Rozkład materiału klasa I

Temat 1: Zapoznanie z podstawą programową z biologii.

 1. Podstawa programowa z biologii w gimnazjum.
 2. Wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania.
 3. Procedury uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana na koniec semestru/roku szkolnego.
 4. Zasady BHP na zajęciach biologii.
 5. Zapoznanie z przepisami p.poż w szkole.

Temat 2: Zastosowanie technik mikroskopowych-laboratorium

 1. Regulamin pracowni biologicznej – instrukcja
 2. Zasady wykonywania rysunku obserwowanych obiektów.
 3. Budowa mikroskopu optycznego zwykłego – instrukcja.
 4. Wielkości charakteryzujące mikroskop.
 5. Ćwiczenia laboratoryjne.
 6. Materiały do lekcji: – instrukcja do ćwiczeń nr 1

Temat 3: Morfologia komórki zwierzęcej – laboratorium.                    

 1. Tkanki zwierzęce: tkanka nabłonkowa i chrzęstna.
 2. Określenie wielkości obiektów w mikroskopie optycznym metodą pomiaru prostego.
 3. Ćwiczenia laboratoryjne.
 4. Materiały do lekcji: instrukcja do ćwiczeń nr 2

Temat 4: Morfologia komórki roślinnej – laboratorium.

 1. Morfologia komórki roślinnej: miękisz asymilacyjny i tkanka wzmacniająca.
 2. Ćwiczenia laboratoryjne.
 3. Materiały do lekcji: instrukcja do ćwiczeń nr 3

Temat 5: Budowa i funkcje plastydów w komórkach roślinnych – laboratorium.

 1. Charakterystyka plastydów: chloroplastów, leukoplastów, chromoplastów.
 2. Ćwiczenia laboratoryjne.
 3. Materiały do lekcji: – instrukcja do ćwiczeń nr 4

Temat 6: Przedmiot badań i dyscypliny w biologii.

 1. Przedmiot badań i dyscypliny w biologii.
 2. Kryteria podziału biologii jako nauki przyrodniczej.
 3. Materiały do lekcji: skrypt L 6

Temat 7: Poziomy organizacji materii.

 1.  Hierarchiczna struktura materii.
 2.  Podział komórek.Kształt komórek.
 3.  Tkanki i jej rodzaje.
 4.  Podział organizmów.
 5.  Czynności życiowe organizmów.
 6. Materiały do lekcji:skrypt L 7 
 7.                                    – arkusz roboczy  (AR)

Temat 8: Pierwiastki i związki chemiczne.

 1. Schemat podział składników chemicznych komórki.
 2. Pierwiastki chemiczne.
 3. Makroelemnty- pełnione funkcje, źródła.
 4. Mikroelemnty – pełnione funkcje, źródła.
 5. Znaczenie wody dla organizmów.
 6. Związki chemiczne budujące komórkę.
 7. Materiały do lekcji: – skrypt L 8

Temat 9: Wykrywanie związków organicznych w komórce.

 1. Wykrywanie cukrów.
 2. Wykrywanie białek.
 3. Wykrywanie tłuszczów.
 4. Materiały do lekcji:– skrypt L

Temat 10: Budowa komórki zwierzęcej.

 1. Teoria komórkowej budowy organizmów.
 2. Organella komórkowe i ich funkcje.
 3. Materiały do lekcji:– skrypt L

Temat 11: Obserwacje mikroskopowe komórek zwierzęcych.

 1. Obserwacje mikroskopowe komórek zwierzęcych.
 2. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 12: Budowa komórki roślinnej.

 1.  Organella charakterystyczne dla komórki roślinnej.
 2. Budowa i funkcje: ściany komórkowej, plastydów.
 3. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 13: Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej. Obserwacje komórek roślinnych.

 1. Porównanie komórek roślinnych i zwierzęcych: cechy różniące i cechy wspólne.
 2. Podsumowanie budowy komórkowej organizmów.
 3. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 14: Budowa komórki prokariotycznej na przykładzie bakterii.

 1. Cechy charakterystyczne bakterii.
 2. Budowa komórki bakteryjnej.
 3. Podział organizmów na prokariota i eukariota.
 4. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 15: Transport substancji przez błony komórkowe.

 1. Cechy charakterystyczne błony komórkowej.
 2. Rodzaje transportu.
 3. Rodzaje roztworów: hipertoniczny, hipotoniczny, izotoniczny.
 4. Zjawisko osmozy i cytozy.
 5. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 16: Zadania systematyki.

 1. Sposoby klasyfikacji organizmów.
 2. Systematyka jako nauka.
 3. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 17: Organizmy jedno i wielokomórkowe.

 1. Budowa oraz procesy życiowe organizmów jedno i wielokomórkowych.
 2. Przykłady organizmów jedno i wielokomórkowych.
 3. Czynności życiowe organizmów.
 4. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 18: Czynności życiowe organizmów – metabolizm.

 1. Metabolizm jako całokształt procesów biochemicznych zachodzących w komórce.
 2. Anabolizm (synteza) i katbolizm (rozkład).
 3. Substraty i produkty reakcji anabolicznej i katabolicznej.
 4. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 19: Odżywianie się organizmów.

 1. Pozyskiwanie materii i energii przez organizmy.
 2. Zjawisko fotosyntezy.
 3. Sposoby trawienia u heterotrofów.
 4. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 20: Oddychanie organizmów.

 1. Rodzaje oddychania.
 2. Typy oddychania.
 3. Fermentacja alkoholowa, mlekowa.
 4. Fotosynteza a oddychanie komórkowe.
 5. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 21: Wydalanie jako czynność życiowa. Reakcja na bodźce.

 1. Produkty metabolizmu roślin i zwierząt.
 2. Wydalanie – definicja.
 3. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 22: Ruch i rozmnażanie organizmów.

 1. Rodzaje ruchu (ruch pełzakowaty, rzęskowy, mięśniowy).
 2. Ruchy roślin.
 3. Typy rozmnażania: płciowe i bezpłciowe.
 4. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 23: Wirusy formy bezkomórkowe.

 1. Różnorodność wirusów.
 2. Budowa i skład chemiczny wirusów.
 3. Zestawienie różnorodności cech wirusów.
 4. Materiały do lekcji: – skrypt L

 Temat 24: Choroby wirusowe i ich profilaktyka.

 1. Grupy chorób wirusowych.
 2. Choroby wirusowe i ich charakterystyka.
 3. Profilaktyka chorób wirusowych.
 4. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 25: Budowa komórki bakterii.

 1. Podział organizmów: jądrowe i bezjądrowe.
 2. Cechy organizmów bezjądrowych.
 3. Budowa komórki bakterii.
 4. Kształty komórek bakterii.
 5. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 26: Różnorodność Protistów.

 1. Charakterystyka protistów.
 2. Budowa Eugleny zielonej.
 3. Czynności życiowe protistów.
 4. Charakterystyka gromad Protistów.
 5. Znaczenie protistów roślino podobnych.
 6. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 27: Budowa i czynności życiowe grzybów.

 1. Charakterystyka ogólna grzybów.
 2. Podział grzybów.
 3. Budowa plechy grzybów.
 4. Czynności życiowe grzybów.
 5. Znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka.
 6. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 28: Porosty jako organizmy pionierskie.

 1. Charakterystyka porostów.
 2. Podział porostów i budowa plechy.
 3. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 29: Komórki i tkanki roślinne.

 1. Definicja tkanki.
 2. Charakterystyka tkanek roślinnych.
 3. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 30: Komórki i tkanki zwierzęce.

 1. Charakterystyka tkanek zwierzęcych.
 2. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 31: Budowa i funkcje korzenia.

 1. Rodzaje systemów korzeniowych.
 2. Budowa zewnętrzna korzenia.
 3. Budowa wewnętrzna korzenia.
 4. Modyfikacje korzeni.
 5. Materiały do lekcji: – skrypt L

Temat 32: Budowa i funkcje łodygi.

 1. Budowa i funkcje łodygi.
 2. Budowa wewnętrzna łodygi.
 3. Modyfikacje łodygi.
 4. Materiały do lekcji:– skrypt L

 

GIMNAZJUM KLASA II

 

II. Rozkład materiału klasa II

Temat 1: Zapoznanie z podstawą programową z biologii.

 1. Podstawa programowa z biologii w gimnazjum.
 2. Wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania.
 3. Procedury uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana na koniec semestru/roku szkolnego.
 4. Zasady BHP na zajęciach biologii.
 5. Zapoznanie z przepisami p.poż w szkole.

Temat 2: Morfologia komórki roślinnej- laboratorium.

 1. Regulamin pracowni biologicznej – instrukcja
 2. Zasady wykonywania rysunku obserwowanych obiektów
 3. Tkanki miękiszowe – budowa i rodzaje.
 4. Tkanki okrywające.
 5. Ćwiczenia laboratoryjne.
 6. Materiały do lekcji: instrukcja do ćwiczeń nr 1

Temat 3: Zjawiska osmotyczne w komórce roślinnej – laboratorium.

 1. Osmoza – definicja.
 2. Plazmoliza. Rodzaje plazmolizy.
 3. Rodzaje roztworów.
 4. Ćwiczenia laboratoryjne.
 5. Materiały do lekcji: instrukcja do ćwiczeń nr 2

Temat 4: Morfologia komórki zwierzęcej – laboratorium.

 1. Podział tkanek zwierzęcych.
 2. Charakterystyka tkanki tłuszczowej.
 3. Tkanka nabłonkowa – funkcje.
 4. Ćwiczenia laboratoryjne.
 5. Materiały do lekcji: instrukcja do ćwiczeń nr 3

Temat 5: Tkanka mięśniowa – laboratorium.

 1. Budowa komórki mięśniowej.
 2. Komórka mięśniowa poprzecznie prążkowana.
 3. Komórka mięśniowa gładka.
 4. Mięsień sercowy.
 5. Ćwiczenia laboratoryjne.
 6. Materiały do lekcji: instrukcja do ćwiczeń nr 4