Konsultacje – …………………. 16.15 – 17.15 (budynek szkoły)

 

Gimnazjum

Klasa IIb

 1. Omówienie PZO, regulaminu pracowni chemicznej oraz przepisów BHP i Ppoż
 2. Wartościowość pierwiastków chemicznych
 3. Ustalanie wzorów związków chemicznych na podstawie wartościowości
 4. Prawo stałości składu związku chemicznego
 5. Równania reakcji chemicznych
 6. Równania reakcji chemicznych – zapisy cząsteczkowy równań reakcji
 7. Obliczenia stechiometryczne – na podstawie wzoru chemicznego
 8. Prawo zachowania masy. Obliczenia stechiometryczne – na podstawie równania reakcji chemicznej
 9. Podsumowanie wiadomości
 10. Sprawdzian wiadomości nr 1

Woda i roztwory wodne

 1. Właściwości i rola wody w przyrodzie. zanieczyszczenia wód
 2. Woda jako rozpuszczalnik.
 3. Szybkość rozpuszczania się substancji – laboratorium Szybkość rozpuszczania substancji.
 4. Rozpuszczalność substancji w wodzie – laboratorium Rozpuszczanie substancji w wodzie.
 5. Rozwiązywanie zadań dotyczących rozpuszczalności substancji
 6. Rodzaje roztworów – laboratorium Sporządzanie roztworu właściwego, koloidu i zawiesiny.
 7. Stężenie procentowe roztworu – obliczania
 8. Obliczenia Cp roztworu nasyconego w danej temperaturze
 9. Sposoby rozcieńczania i zatężania roztworów
 10. Rozcieńczanie i zatężanie roztworów – obliczenia
 11. Mieszanie roztworów o różnym stężeniu
 12. Podsumowanie wiadomości
 13. Sprawdzian wiadomości nr 2

          Kwasy

 1. Systematyka związków nieorganicznych. Przypomnienie wiadomości o tlenkach.
 2. Poznajemy elektrolity i nieelektrolity – laboratorium 1
 3. Otrzymywanie kwasu chlorowodorowego i kwasu siarkowodorowego – laboratorium 2
 4. Kwasy beztlenowe – otrzymywanie, budowa, nazewnictwo, zastosowanie
 5. Otrzymywanie kwasu siarkowego(IV) i kwasu fosforowego(V) – laboratorium 3 
 6. – 30. Kwasy tlenowe – otrzymywanie, budowa, nazewnictwo, zastosowanie
 7. Badanie właściwości kwasów – laboratorium 
 8. Dysocjacja jonowa kwasów – pisanie równań reakcji
 9. Przemysłowe metody otrzymywania H2SO4 i HNO3
 10. „Kwaśne deszcze”
 11. Podsumowanie wiadomości o kwasach
 12. Sprawdzian wiadomości nr 3

          Wodorotlenki

 1. Wodorotlenki – metody otrzymywania, budowa, nazewnictwo, zastosowanie
 2. Otrzymywanie wodorotlenku sodu, wapnia i magnezu – laboratorium 5
 3. Zasady a wodorotlenki. Woda amoniakalna.
 4. Otrzymywanie wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie – laboratorium 6
 5. Dysocjacja jonowa
 6. Poznajemy pH roztworów
 7. Badanie właściwości wodorotlenków – laboratorium 7
 8. Podsumowanie wiadomości o wodorotlenkach
 9. Sprawdzian wiadomości nr 4

         Sole

 1. – 48.  Sole – budowa, wzory, nazewnictwo  
 2. Badanie rozpuszczalności, przewodnictwa i odczynu roztworów soli. laboratorium 8
 3. – 51. Dysocjacja jonowa soli. Hydroliza.
 4. Otrzymywanie soli w reakcji zobojętnienia – laboratorium 9
 5. Metody otrzymywania soli
 6. Otrzymywanie soli w reakcji metali z kwasami – laboratorium 10
 7. Otrzymywanie soli w reakcjach tlenków metali z kwasami – laboratorium 11
 8. Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali – laboratorium 12
 9. Otrzymywanie soli w reakcjach strącania osadów – laboratorium 13
 10. Badanie właściwości soli – laboratorium 14
 11. Sole amonowe – laboratorium 15
 12. Występowanie soli w przyrodzie.  Zastosowania soli
 13. Podsumowanie wiadomości o solach
 14. Sprawdzian wiadomości nr 5

Kartkówki:

K1 – Wartościowość i wzory chemiczne

K2 – Równania reakcji

K3 – Obliczenia stechiometryczne

K4 – Rozpuszczalność substancji w wodzie

K5 – Roztwory

K6 – Stężenie procentowe

K7 – elektrolity i nieelektrolity

K8 – Kwasy – nazewnictwo, wzory

K9 – Kwasy beztlenowe – otrzymywanie, właściwości

K10 – Kwasy tlenowe – otrzymywanie, właściwości

K11 – Wodorotlenki – wzory, nazewnictwo

K12 – Wodorotlenki, zasady – otrzymywanie i właściwości

K13 – Odczyn roztworów wodnych, skala pH

K14 – Sole- wzory i nazewnictwo

K15 – Dysocjacja jonowa soli

K16 – Otrzymywanie soli 1

K17 – Otrzymywanie soli 2

 

Klasa III

 1. Omówienie PZO i regulaminu pracowni chemicznej oraz przepisów bezpieczeństwa
 2. – 5. Powtórzenie wiadomości z klasy II

Węgiel i jego związki z wodorem

 1. Powtórzenie wiadomości o węglu
 2. Budowa cząsteczek a właściwości związku chemicznego
 3. Badanie składu pierwiastkowego związku organicznego – laboratorium
 4. – 10. Naturalne źródła węglowodorów
 5. Alkany – budowa cząsteczek, nazewnictwo
 6. Otrzymywanie metanu i etanu oraz badanie ich palności
 7. Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów – laboratorium
 8. Alkeny – budowa cząsteczki, nazewnictwo
 9. Otrzymywanie etenu i badanie jego właściwości
 10. Właściwości fizyczne i chemiczne alkenów – laboratorium
 11. Izomeria w alkenach
 12. Zastosowanie alkenów. Polimery
 13. Tworzywa sztuczne a polimery
 14. Zastosowanie polimerów
 15. Alkiny – budowa cząsteczki, nazewnictwo, izomeria
 16. Otrzymywanie etynu i badanie jego właściwości
 17. Właściwości fizyczne i chemiczne alkinów
 18. Zastosowanie alkinów
 19. Podsumowanie wiadomości
 20. Sprawdzian wiadomości nr 1

Pochodne węglowodorów

 1. Szereg homologiczny alkoholi
 2. Metanol i etanol jako przykłady alkoholi
 3. Glicerol jako przykład alkoholu polihydroksylowego
 4. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych
 5. – 32. Kwas metanowy i kwas etanowy jako przykłady kwasów karboksylowych
 6. Wyższe kwasy karboksylowe
 7. Estry
 8. Mydła – sole wyższych kwasów tłuszczowych
 9. Aminy
 10. Aminokwasy – pochodne węglowodorów zawierające azot
 11. Podsumowanie wiadomości
 12. Sprawdzian wiadomości nr 2

Substancje o znaczeniu biologicznym

 1. 40. Składniki chemiczne żywności
 2. Poznajemy tłuszcze
 3. Poznajemy białka
 4. Skład pierwiastkowy i rodzaje cukrów.
 5. Cukry proste i dwucukry
 6. Polisacharydy
 7. Wykrywanie związków w produktach spożywczych – laboratorium
 8. Podsumowanie wiadomości
 9. Sprawdzian wiadomości nr 3
 10. Substancje silnie działające na organizm człowieka

Liceum

Klasa IIIC

 1. Omówienie PZO i regulaminu pracowni chemicznej

Dział:  Kinetyka i równowaga chemiczna

 1. Powtórzenia wiadomości z szybkość reakcji chemicznych
 2. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznych – laboratorium

4., 5. Równowaga chemiczna, stała równowagi, zadania

 1. Reguła przekory; Wpływ temperatury i stężenia na stan równowagi chemicznej –
  laboratorium

Dział:  Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów

 1. Dysocjacja elektrolityczna – elektrolity mocne i słabe – laboratorium
 2. – 10. Ilościowa interpretacja procesów dysocjacji – stała i stopień dysocjacji, prawo
  rozcieńczeń Ostwalda
 3. Iloczyn jonowy wody; odczyn roztworów wodnych – skala pH
 4. Jonowa interpretacja procesów zobojętnienia
 5. Jonowa interpretacja procesów strącania; iloczyn rozpuszczalności
 6. Hydroliza soli
 7. Podsumowanie i powtórzenie wiadomościarkusz 1
 8. Praca klasowa nr 1 – 18.10.2017

Dział:  Chemia organiczna – węglowodory

 1. Węgiel – podstawowe wiadomości
 2. Wykrywanie pierwiastków w związkach organicznych – laboratorium
 3. Węglowodory nasycone – alkany i cykloalkany – właściwości fizyczne, nazewnictwo,
  metody otrzymywania
 4. Węglowodory nasycone – alkany i cykloalkany – właściwości chemiczne (SR,
  spalanie)
 5. Izomeria szkieletowa alkanów
 6. Węglowodory nienasycone – alkeny i cykloalkeny – właściwości fizyczne,
  nazewnictwo, metody otrzymywania
 7. Węglowodory nienasycone – alkeny i cykloalkeny, – właściwości chemiczne (addycja
  elektrofilowa, spalanie)
 8. Izomeria alkenów – konstytucyjna i geometryczna
 9. Reakcje polimeryzacji alkenów i ich pochodnych
 10. Alkiny – właściwości fizyczne i chemiczne
 11. Areny – wpływ budowy benzenu na jego właściwości. Homologi i pochodne
  benzenu
 12. Badanie właściwości fizycznych i chemicznych węglowodorów – laboratorium
 13. Reakcje arenów – substytucja elektrofilowa (SEAr)
 14. Rola podstawników w reakcjach SeAr.
 15. Badanie właściwości fizyczne i chemiczne toluenu i naftalenu – laboratorium
 16. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości
 17. Praca klasowa nr 2

Dział:  Chemia organiczna – jednofunkcyjne pochodne węglowodorów

 1. Nazewnictwo i otrzymywanie alkoholi jednowodorotlenowych
 2. Właściwości fizykochemiczne alkoholi jednowodorotlenowych
 3. Reakcje alkoholi jednowodorotlenowych.
 4. Alkohole wielowodorotlenowe.
 5. Właściwości fizykochemiczne gliceryny i glikolu etylenowego
 6. Fenole – nazewnictwo, budowa, właściwości.
 7. Porównanie właściwości alkoholi i fenoli. Rola alkoholi i fenoli w życiu
  codziennym
 8. Właściwości fenolu
 9. Nazewnictwo i otrzymywanie aldehydów i ketonów.
 10. Zastosowanie acetonu i formaldehydu w przemyśle i gospodarce.
 11. Właściwości aldehydu i ketonu
 12. Budowa i nazewnictwo kwasów karboksylowych.
 13. Właściwości fizyczne i chemiczne kwasów karboksylowych.
 14. Właściwości kwasów karboksylowych
 15. Wyższe kwasy karboksylowe i ich związki.
 16. Estry kwasów karboksylowych.
 17. Otrzymywanie i hydroliza estrów
 18. Reakcje estryfikacji – zadania z równowag.
 19. Tłuszcze i woski to tez estry.
 20. Otrzymywanie i właściwości mydeł
 21. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości
 22. Praca klasowa nr 3

Dział:  Chemia organiczna – dwufunkcyjne pochodne węglowodorów

 1. Poznajemy pojecie izomerii optycznej.
 2. Właściwości kwasu winowego i szczawiowego
 3. Budowa cząsteczki rybozy, glukozy, fruktozy i galaktozy
 4. Właściwości monosacharydów
 5. Właściwości cukrów prostych i złożonych
 6. Dwucukry redukujące i nieredukujące
 7. Polisacharydy
 8. Poznajemy aminy i amidy kwasowe
 9. Właściwości amin i amidów kwasowych.
 10. Właściwości fizykochemiczne białek
 11. Budowa i właściwości aminokwasów
 12. Struktura białek
 13. Zasady purynowe i pirydynowe
 14. Budowa i rola ATP i NAD+
 15. Budowa RNA i DNA
 16. Rola kwasów nukleinowych w biosyntezie białek
 17. Podsumowanie i powtórzenie wiadomości
 18. Praca klasowa nr 4

 

Kartkówki:

K1 – Równowaga reakcji chemicznych – 18.09.2017

K2 – dysocjacja elektrolityczna, obliczanie pH roztworów kwasów i zasad – 02.10.2017

K3 – Kso i hydroliza soli – 09.10.2017

K4 – Budowa związku chemicznego a jego właściwości fizyczne – 23.10.2017

K5 – alkany i cykloalkany

K6 – alkeny i cykloalkeny

K7 – alkiny

K8 – areny

K9 – alkohole i fenole

K10 – aldehydy i ketony

k11 – kwasy karboksylowe

K12 – estry i mydła

K13 – izomeria optyczna i cukry

K14 – aminy i aminy

K15 – aminokwasy i białka