Drzwi otwarte w PLO PŁ:

  • 21 kwietnia (sobota) od 10:00 do 13:00
  • 26 maja (sobota) od 10:00 do 13:00
  • 14 czerwca (czwartek) od 15:00 do 18:00

Spotkania odbędą się w siedzibie Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej: ul. Różyckiego 5

Rekrutacja elektroniczna do łódzkich szkół na rok szkolny 2018/2019 odbywa się poprzez stronę: https://lodz.e-omikron.pl

TERMINY REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCE W WOJ. ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019: 

  • składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (w przypadku naboru elektronicznego wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r. godz. 12:00,
  • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru), o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od dnia 22 czerwca 2018 r. do dnia 26 czerwca 2018 r. godz. 12:00,
  • uczniowie sami uzupełniają dane w systemie dotyczące osiągnięć zgodnie z instrukcją
  • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa wyżej, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru – w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 27 czerwca 2018 r,
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 12 lipca 2018 r. do godz. 12:00 ,
  • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 12 lipca 2018 r. godz. 12:00 do dnia 19 lipca 2018 r. godz. 12:00,
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 20 lipca 2018 r. do godz. 12:00.

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY SEKRETARIATU SZKOŁY (08:00 – 16:00).

Cofnięcie weryfikacji wniosku w celu zmiany wyboru preferencji odbywa się na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego

Koordynatorem ds. rekrutacji w PLO PŁ jest p. dr Dariusz Krzyżański.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: dkryzan@p.lodz.pl

Mierzenie mundurków (z możliwością ich zakupu, koszt 210,00 zł) odbędzie się w dniu 13 lipca (piątek) w godz.  09:00-14:00

Wszystkie informacje na temat terminów rekrutacji dostępne są w Z A R Z Ą D Z E N I U   Nr   12 / 2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim.