MIA100 ZDOLNYCH – stypendia Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych

Dodano

Zasady przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”:

1) O przyznanie stypendium mogą się ubiegać:

 uczniowie klas II i III gimnazjów – jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:
a) zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych, w konkursach, turniejach lub olimpiadach artystycznych lub w zawodach
sportowych rangi mistrzowskiej organizowanych co najmniej na poziomie wojewódzkim,
b) uzyskali rekomendację rady pedagogicznej potwierdzającą rozwijanie swoich zdolności;

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem uczniów klas I, jeżeli uzyskali rekomendację rady pedagogicznej potwierdzającą rozwijanie swoich zdolności oraz:
a) są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041),
b) są laureatami konkursów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub turniejów albo olimpiad artystycznych o zasięgu ogólnopolskim,
c) są laureatami zawodów sportowych rangi mistrzowskiej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

2) Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków ubiegania się
o stypendium.

3) Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego.

4) Stypendium dla uczniów przyznawane jest maksymalnie na okres 10 miesięcy – od września danego roku do czerwca następnego roku.

5) Przyznane kwoty stypendiów wypłaca się uczniom odpowiednio co miesiąc, w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez przedstawiciela ustawowego ucznia bądź
pełnoletniego ucznia.

UWAGA! Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do poniedziałku 29 września włącznie!!!

Wniosek dla uczniów gimnazjum.

Wniosek dla uczniów liceum.

Szczegółowe informacje.

 
 
DMS