Czy wiadomo, jaki będzie w tym roku próg punktowy do PLO PŁ?

Progu punktowego nie da się wcześniej dokładnie przewidzieć, ponieważ zależy on od kilku czynników – przede wszystkim od trudności egzaminu gimnazjalnego w danym roku szkolnym, od ilości kandydatów i ich osiągnięć, liczby laureatów od wyborów preferencji poszczególnych kandydatów itp. Łatwy egzamin gimnazjalny automatycznie zwiększa próg punktowy.

Próg punktowy do poszczególnych klas jest znany dopiero w dniu opublikowania listy zakwalifikowanych do szkoły (t.j. 16 lipca 2019 r.).

Ile klas (preferencji) mogę wybrać podczas rekrutacji?

Zależnie od decyzji powiatu. W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w Łodzi można wybrać dowolną liczbę klas w dowolnej liczbie szkół. W niektórych powiatach obowiązuje jednak, zgodnie z ustawą, wybór dowolnej liczby klas w ramach 3 szkół.

Czy kolejność wyboru preferencji (szkoły i klasy) ma znaczenie?

Kolejność wyboru tzw. preferencji (czyli konkretnej klasy w wybranej szkole) ma znaczenie. Lista preferencji musi być ustawiona od klas, na których najbardziej nam zależy do klas, na których zależy nam mniej. Na pierwszym miejscu powinna być klasa, na której zależy nam najbardziej, na drugim ta, na której zależ nam trochę mniej itd. System przydzielając kandydata do szkół w pierwszej kolejności stara się go umieścić w klasie wybranej jako pierwsza preferencja, później stara się umieścić w drugiej preferencji itd. Jeżeli kandydat ma wystarczającą liczbę punktów i system przydzieli go do klasy z pierwszej preferencji, kolejnych już nie sprawdza.

Czy podczas wyboru preferencji klasy z jednej szkoły muszą następować po sobie?

Nie, w ramach wybranych 3 szkół można ustalać dowolną kolejność klas, np na 1 miejscu klasa 1a ze szkoły 1, na 2 miejscu klasa 1c ze szkoły 2, na 3 miejscu klasa 1 b ze szkoły 1, na 4 miejscu klasa 1 d ze szkoły 3 itd.

Przez jaką stronę mogę zalogować się do systemu?

Rekrutację elektroniczną na rok szkolny 2019/2020 ponownie prowadzi firma Vulcan i rekrutacja odbywa się poprzez stronę


https://lodzkie.edu.com.pl

Jeżeli uczę się dwóch języków obcych, za który z nich otrzymam punkty podczas rekrutacji do PLO PŁ?

Punkty do rekrutacji za język obcy przydziela się za 2 elementy:

– za wynik egzaminu gimnazjalnego (maks. 20 punktów )

– za ocenę z języka obcego otrzymaną na zakończenie gimnazjum (zgodnie z punktacją za oceny). Jednym z  punktowanych, wybranych przez PLO PŁ przedmiotów jest język obcy nowożytny. W takim przypadku, jeżeli uczeń uczy się kilku języków, system wybiera najlepszą ocenę z języka obcego – pod warunkiem, że języki te są językami obowiązkowymi w szkole. Języków nauczanych jako dodatków nie bierze się pod uwagę. Przykładowo, jeżeli pierwszy uczeń otrzymał 5 z j. angielskiego i 6 z j. niemieckiego i obydwa języki były przedmiotami obowiązkowymi, natomiast drugi uczeń otrzymał takie same oceny, ale j. angielski był przedmiotem obowiązkowym, a j. niemiecki przedmiotem dodatkowym to pierwszy uczeń otrzyma do rekrutacji 18 pkt. za 6 z j. niemieckiego, a drugi 17 pkt. za 5 z j. angielskiego. Wyjątkiem jest klasa informatyczna, w której punktowany jest (w ramach 4 ocen) język angielski.

Za jakie osiągnięcia dodatkowe można zdobyć punkty do rekrutacji?

Lista osiągnięć dodatkowych, za które można zdobyć punkty do rekrutacji, zawarta jest w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum dla absolwentów gimnazjum lub Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek dla absolwentów szkół podstawowych.
Wykaz konkursów, za które można zdobyć punkty do rekrutacji,  zawarty jest w Zarządzenie Nr 113/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2018/2019, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.
Ważne! Jeżeli osiągnięcia mają być uwzględnione w procesie rekrutacji, muszą być wpisane przez wychowawcę na świadectwo ukończenia gimnazjum.

Ile punktów otrzymuje się za egzamin gimnazjalny?

Za egzamin gimnazjalny można otrzymać maksymalnie 100 punktów – za każdy egzamin można otrzymać do 20 punktów, tak jak dotychczas.

Egzaminy z j. polskiego, historii i WOS-u, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym punktowane są jak dotychczas – za każdy uzyskany 1% na egzaminie przyznawane jest 0,2 pkt. Przykładowo, jeżeli ktoś uzyska następujące wyniki na egzaminie: j. polski 60%, historia i WOS – 60%, matematyka – 75%, przedmioty przyrodnicze – 80% i za język angielski 80%, to w rekrutacji otrzyma za te egzaminy: 60*0,2+60*0,2+75*0,2+80*0,2+80*0,2 = 71 pkt.

Ile punktów otrzymuje się za egzamin ósmoklasisty?

Punkty przyznawane za wyniki egzaminu ósmoklasisty na lata szkolne 2019/2020–2021/2022:
Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

    1. języka polskiego,
    2. matematyki,

mnoży się przez 0,35

    1. języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3.
Łącznie za egzamin ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Czy mój wybór jest ostateczny?

Tak, wybór jest ostateczny. W tym roku rekrutacja wybór preferencji odbywa się w jednym terminie – od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r. godz. 12:00. W odróżnieniu od lat poprzednich, w tym roku nie będzie dodatkowego terminu zmiany preferencji.

Chcę w ostatniej chwili zmienić wybór preferencji, ale nie mogę tego zrobić.

Jeżeli podanie nie zostało jeszcze zaakceptowane w systemie przez administratora naboru w szkole, do której podanie było złożone (szkole pierwszego wyboru) to można zmienić preferencje i dostarczyć nowe podanie.

Jeśli jest już zaakceptowane, musisz skontaktować się z administratorem naboru w szkole pierwszego wyboru, aby anulował akceptację podania i wtedy będziesz

Ważne: Anulowanie akceptacji podania odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego!

 Czy umieszczenie danej klasy jako pierwszej preferencji ma znaczenie w rekrutacji?

Tak, bowiem system będzie starał się przydzielić Cię do klasy z pierwszego wyboru i gdy to się uda, to reszty preferencji w ogóle nie sprawdza.

Co się stanie, jeżeli nie dostanę się do żadnej z wybranych klas?

Pozostanie szukanie miejsca w szkołach, które będą dysponować wolnymi miejscami po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia, co nastąpi 16 lipca.

Czy są w szkole klasy biologiczno-chemiczne, przygotowujące na medycynę?

Tak, w tym roku prowadzimy nabór do klasy matematyczno-biologiczno-chemicznej dla absolwentów gimnazjów. Będzie to klasa I GD. W tym roku nie będzie klasy matematyczno-biologiczno-chemicznej dla absolwentów szkół podstawowych.