Czy wiadomo, jaki będzie w tym roku próg punktowy do PLO PŁ?

Progu punktowego nie da się wcześniej dokładnie przewidzieć, ponieważ zależy on od kilku czynników – przede wszystkim od trudności egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym, od ilości kandydatów i ich osiągnięć, liczby laureatów od wyborów preferencji poszczególnych kandydatów itp. Łatwy egzamin automatycznie zwiększa próg punktowy.

Próg punktowy do poszczególnych klas będzie znany dopiero w dniu opublikowania listy zakwalifikowanych do szkoły (t.j. 22 lipca 2021 r.).

Ile klas (preferencji) mogę wybrać podczas rekrutacji?

W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w Łodzi, zgodnie z ustawą, można wybrać 3 szkoły. Ze wskazanych szkół można wybrać dowolną liczbę klas.

Czy kolejność wyboru preferencji (szkoły i klasy) ma znaczenie?

Kolejność wyboru tzw. preferencji (czyli konkretnej klasy w wybranej szkole) ma znaczenie. Lista preferencji musi być ustawiona od klas, na których najbardziej nam zależy do klas, na których zależy nam mniej. Na pierwszym miejscu powinna być klasa, na której zależy nam najbardziej, na drugim ta, na której zależ nam trochę mniej itd. System przydzielając kandydata do szkół w pierwszej kolejności stara się go umieścić w klasie wybranej jako pierwsza preferencja, później stara się umieścić w drugiej preferencji itd. Jeżeli kandydat ma wystarczającą liczbę punktów i system przydzieli go do klasy z pierwszej preferencji, kolejnych już nie sprawdza.

Czy podczas wyboru preferencji klasy z jednej szkoły muszą następować po sobie?

Nie, w ramach wybranych 3 szkół można ustalać dowolną kolejność klas, np. na 1 miejscu klasa 1a ze szkoły 1, na 2 miejscu klasa 1c ze szkoły 2, na 3 miejscu klasa 1 b ze szkoły 1, na 4 miejscu klasa 1 d ze szkoły 3 itd.

Przez jaką stronę mogę zalogować się do systemu?

Rekrutację elektroniczną na rok szkolny 2021/2022 prowadzi firma Vulcan i rekrutacja odbywa się poprzez stronę

https://lodzkie.edu.com.pl

Jeżeli uczę się dwóch języków obcych, za który z nich otrzymam punkty podczas rekrutacji do PLO PŁ?

Punkty do rekrutacji za język obcy przydziela się za 2 elementy:

– za wynik egzaminu ósmoklasisty (maks. 30 punktów )

– za ocenę z języka obcego otrzymaną na zakończenie szkoły podstawowej (zgodnie z punktacją za oceny). Jednym z  punktowanych, wybranych przez PLO PŁ przedmiotów jest język obcy nowożytny. W takim przypadku, jeżeli uczeń uczy się kilku języków, system wybiera najlepszą ocenę z języka obcego – pod warunkiem, że języki te są językami obowiązkowymi w szkole. Języków nauczanych jako dodatkowe nie bierze się pod uwagę. Przykładowo, jeżeli pierwszy uczeń otrzymał 5 z j. angielskiego i 6 z j. niemieckiego i obydwa języki były przedmiotami obowiązkowymi, natomiast drugi uczeń otrzymał takie same oceny, ale j. angielski był przedmiotem obowiązkowym, a j. niemiecki przedmiotem dodatkowym to pierwszy uczeń otrzyma do rekrutacji 18 pkt. za 6 z j. niemieckiego, a drugi 17 pkt. za 5 z j. angielskiego.

Za jakie osiągnięcia dodatkowe można zdobyć punkty do rekrutacji?

Lista osiągnięć dodatkowych, za które można zdobyć punkty do rekrutacji, zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
Wykaz konkursów, za które można zdobyć punkty do rekrutacji,  zawarty jest w Zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 118/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2020/2021, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Ważne! Jeżeli osiągnięcia mają być uwzględnione w procesie rekrutacji, muszą być wpisane przez wychowawcę na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nie uznaje się osiągnięć na podstawie zaświadczeń, dyplomów itp.

Ile punktów otrzymuje się za egzamin ósmoklasisty?

Punkty przyznawane za wyniki egzaminu ósmoklasisty na lata szkolne 2019/2020–2021/2022:
Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

    1. języka polskiego,
    2. matematyki,

mnoży się przez 0,35

    1. języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3.
Łącznie za egzamin ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Czy mój wybór jest ostateczny?

Wybór preferencji można będzie zmienić w dniach od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godziny 1500. Zmiana preferencji wymaga złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemnego wniosku o odblokowanie konta kandydata (lub anulowania podpisu elektronicznego w przypadku wniosków składanych elektronicznie i podpisanych podpisem zaufanym). Po zmianach należy wydrukować nowy wniosek i zanieść do szkoły pierwszego wyboru do 14 lipca 2021 r. do godziny 1500.

Chcę w ostatniej chwili zmienić wybór preferencji, ale nie mogę tego zrobić.

Jeżeli podanie nie zostało jeszcze zaakceptowane w systemie przez administratora naboru w szkole, do której podanie było złożone (szkole pierwszego wyboru) to można zmienić preferencje i dostarczyć nowe podanie.

Jeśli jest już zaakceptowane, musisz skontaktować się z administratorem naboru w szkole pierwszego wyboru, aby anulował akceptację podania i wtedy będzie można nanosić zmiany.

Ważne: Anulowanie akceptacji podania odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego (lub wycofania podpisu elektronicznego w systemie)!

 Czy umieszczenie danej klasy jako pierwszej preferencji ma znaczenie w rekrutacji?

Tak, bowiem system będzie starał się przydzielić Cię do klasy z pierwszego wyboru i gdy to się uda, to reszty preferencji w ogóle nie sprawdza.

Co się stanie, jeżeli nie dostanę się do żadnej z wybranych klas?

Pozostanie szukanie miejsca w szkołach, które będą dysponować wolnymi miejscami po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia, co nastąpi 22 lipca.

Czy są w szkole klasy biologiczno-chemiczne, przygotowujące na medycynę?

Tak, w tym roku prowadzimy nabór do klasy matematyczno-biologiczno-chemicznej . Będzie to klasa I D.

Czy są w szkole klasy z rozszerzoną informatyką?

Tak, w tym roku pół klasy 1 B będzie miała rozszerzoną informatykę (razem z matematyką i j. angielskim).

Czy muszę fizycznie złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru?

Tak, chyba że rodzice dysponują podpisem zaufanym – wtedy można złożyć wniosek drogą elektroniczną i nie trzeba dostarczać wniosku do szkoły.

Czy jeśli nie dostanę się do klasy 1 C_h to automatycznie system będzie starał się przydzielić mnie do klasy 1 C_f?

Nie, obie części klasy stanowią odrębne jednostki w systemie naboru (do których przyjmowane jest z góry po połowie chętnych do 1 C). Jeśli preferencją nie jest drugi język, tylko rozszerzenia to należy wybrać obydwa pododdziały. Podobnie w klasie 1 B – system będzie prowadził nabór osobno do połowy klasy z fizyką i osobno do połowy klasy z informatyką – nie będzie automatycznego przydziału do drugiej części klasy.

Kiedy będę mógł się zdecydować, w której z wybranych w systemie szkół podejmę naukę?

Wybór szkół i klas w systemie nie oznacza, że jest się automatycznie uczniem jednej z tych klas. System w toku rekrutacji przydzieli klasę (z wybranych podczas składania wniosku) wg liczby punktów kandydata (lub nie przydzieli do żadnej szkoły, jeśli będzie za mało punktów do wybranych preferencji.