I. Opis szkoły:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej jest szkołą założoną przez Politechnikę Łódzką, realizującą swe cele pod nadzorem JM Rektora. Ma ono charakter szkoły publicznej, w której zajęcia edukacyjne prowadzone są w oparciu o ramowy plan nauczania zatwierdzony przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Istotnym zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki, w duchu odpowiedzialności, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.

Niewielka liczebność oddziałów pozwala nam zindywidualizować nauczanie. Szkoła ściśle współpracuje z Politechniką Łódzką; jej głównym celem jest utrzymanie rangi jednego z wiodących liceów w zakresie kształcenia przedmiotów ścisłych i języków obcych oraz dbanie o dalszy wszechstronny rozwój uczniów. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym PŁ tworzone są klasy lub grupy odpowiadające kierunkom studiów politechnicznych, a także klasa przygotowująca do podjęcia studiów na różnych kierunkach medycznych. Szkoła oferuje w wersji rozszerzonej następujące przedmioty: matematykę, fizykę, chemię, biologię, informatykę oraz język angielski. Liceum korzysta z bazy dydaktycznej Politechniki Łódzkiej, zwłaszcza podczas prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników akademickich Politechniki Łódzkiej, a także przez nauczycieli i pedagogów posiadających wieloletnie doświadczenie w szkołach ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w PLOPŁ są egzaminatorami w OKE w Łodzi i mają doświadczenie w ocenianiu arkuszy egzaminacyjnych zgodnie ze schematem punktowania oraz przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego.

W nadchodzącym roku szkolnym planujemy utworzenie czterech klas dla absolwentów szkół podstawowych. Uczniowie kończący szkołę podstawową mogą aplikować do klasy, w których rozszerzone są matematyka i fizyka, do klasy z rozszerzoną matematyką i fizyką lub informatyką, do klasy z rozszerzoną matematyką i chemią oraz do klasy z rozszerzoną matematyką, chemią i biologią. W klasach z rozszerzoną matematyką i fizyką, informatyką lub chemią również język angielski jest realizowany na poziomie rozszerzonym.

 

II. Terminy „Drzwi otwartych „

Drzwi otwarte w naszej szkole odbędą się w następujących terminach:

– 21.05.2021 – godz. 16.30 online – spotkanie z dyrektorem szkoły,

– 22.05.2021 – godz. 10.00 online – spotkanie z koordynatorem naboru,

– 1-2.06.2021 – spacer po szkole (należy wcześniej zapisać się na wybrany termin).

Serdecznie zapraszamy.

 

III. Charakterystyka klas.

 

 Oddział 1 A (mat.; fiz.; j. ang.)

Pierwszy język: język angielski

Drugi język: język niemiecki (od podstaw) lub język niemiecki (kontynuacja)

Klasa realizująca materiał w zakresie rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka i język angielski.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych gwarantującą im bardzo dobry wynik egzaminu maturalnego oraz dostanie się na studia o kierunkach technicznych. Nauczanie matematyki i fizyki odbywa się przy wsparciu pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej. Najlepsi uczniowie typowani są do udziału w olimpiadzie fizycznej, renomowanych konkursach fizycznych i matematycznych oraz innych olimpiadach i konkursach, także z przedmiotów humanistycznych. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w obozie fizycznym, podczas którego realizują materiał znacznie wykraczający poza podstawę programową.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski, realizowany na poziomie rozszerzonym, odpowiednim do stopnia zaawansowania uczniów. Nie ma możliwości nauki języka angielskiego od podstaw.

Drugim, wynikającym z planów nauczania, językiem jest język niemiecki. W tym przypadku istnieje możliwość utworzenia grup dla początkujących (zajęcia te realizowane są w grupach międzyoddziałowych).

Dodatkowo planujemy, w związku z wymianami uczniów min. ze szkołami w Rosji, nauczanie języka rosyjskiego (przez  2 lata po 1 godz. tygodniowo w podziałach na grupy).

 

Oddział: 1 B_f  (mat.; fizyka.; j. angielski)

Pierwszy język: język angielski

Drugi język: język francuski (od podstaw)

Klasa realizująca materiał w zakresie rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka lub informatyka oraz język angielski – pół klasy będzie miała rozszerzoną fizyką, a pół informatykę.

Wybór rozszerzenia następuje podczas rekrutacji – w systemie widoczne będą klasy 1 B_f (w której rozszerzona będzie fizyka) i 1 B_i (z rozszerzoną informatyką). Wybór rozszerzenia z fizyki lub informatyki wiąże się z wyborem drugiego języka – w grupie z rozszerzoną fizyką (1 B_f) drugim językiem będzie język francuski, a w grupie z rozszerzoną informatyką (1 B_i) drugim językiem będzie język niemiecki.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych gwarantującą im bardzo dobry wynik egzaminu maturalnego oraz dostanie się na studia o kierunkach technicznych. Nauczanie matematyki i fizyki odbywa się przy wsparciu pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej. Najlepsi uczniowie typowani są do udziału w olimpiadzie fizycznej, renomowanych konkursach fizycznych i matematycznych oraz innych olimpiadach i konkursach, także z przedmiotów humanistycznych. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w obozie fizycznym, podczas którego realizują materiał znacznie wykraczający poza podstawę programową.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski, realizowany na poziomie rozszerzonym, odpowiednim do stopnia zaawansowania uczniów. Nie ma możliwości nauki języka angielskiego od podstaw.

Dla grupy z rozszerzoną fizyką drugim, wynikającym z planów nauczania, językiem jest język francuski. W tym przypadku istnieje możliwość utworzenia grup dla początkujących.

Dodatkowo planujemy, w związku z wymianami uczniów min. ze szkołami w Rosji, nauczanie języka rosyjskiego (przez 2 lata; 1 godz./tydzień w podziale na grupy).

Oddział 1 B_i (mat.; informatyka; j. angielski)

Pierwszy język: język angielski

Drugi język: język niemiecki (od podstaw)  lub język niemiecki (kontynuacja)

Klasa realizująca materiał w zakresie rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka oraz język angielski – pół klasy będzie miała rozszerzoną fizyką, a pół informatykę. Wybór rozszerzenia następuje podczas rekrutacji – w systemie widoczne będą klasy 1 B_f (w której rozszerzona będzie fizyka) i 1 B_i (z rozszerzoną informatyką).

Pododdział 1 B_i adresowany jest do przyszłych adeptów kierunków informatycznych. W trakcie nauki uczniowie zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych gwarantującą im bardzo dobry wynik egzaminu maturalnego oraz dostanie się na studia o kierunkach technicznych. Nauczanie matematyki i informatyki odbywa się przy wsparciu pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej. Jednym z przedmiotów będzie programowanie. Najlepsi uczniowie typowani są do udziału w olimpiadzie informatycznej, renomowanych konkursach informatycznych i matematycznych oraz innych olimpiadach i konkursach, także z przedmiotów humanistycznych. W grupie z rozszerzoną informatyką, fizyka będzie nauczana na poziomie podstawowym.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski, realizowany na poziomie rozszerzonym, odpowiednim do stopnia zaawansowania uczniów. Nie ma możliwości nauki języka angielskiego od podstaw.

Dla grupy z rozszerzoną informatyką drugim, wynikającym z planów nauczania, językiem jest język niemiecki W tym przypadku istnieje możliwość utworzenia grup dla początkujących.

Dodatkowo planujemy, w związku z wymianami uczniów min. ze szkołami w Rosji, nauczanie języka rosyjskiego (przez 2 lata; 1 godz./tydzień w podziale na grupy).

 

Oddział 1 C_f

Pierwszy język: język angielski

Drugi język: język francuski (od podstaw)

Klasa 1C – klasa realizująca materiał w zakresie rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyka, chemia i język angielski.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych gwarantującą im bardzo dobry wynik egzaminu maturalnego oraz dostanie się na studia o kierunkach technicznych. Nauczanie matematyki i chemii odbywa się przy wsparciu pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej. Najlepsi uczniowie typowani są do udziału w olimpiadzie chemicznej, renomowanych konkursach chemicznych i matematycznych oraz innych olimpiadach i konkursach, także z przedmiotów humanistycznych.  Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w obozie chemicznym, podczas którego realizują materiał w oparciu o wymagania konkursowe. Zajęcia z chemii podzielone są na część teoretyczną i praktyczną, która odbywa się w profesjonalnych laboratoriach chemicznych PŁ.

W oddziale tym uczniowie oprócz przedmiotów ścisłych realizują w zakresie rozszerzonym, odpowiednim do stopnia zaawansowania, również naukę języka angielskiego. Nie ma możliwości nauki języka angielskiego od podstaw.

Drugim, wymaganym podstawą programową, językiem jest język francuski. Ze względu na możliwość pojawienia się w grupie językowej uczniów o różnym poziomie umiejętności językowych możliwa jest indywidualizacja nauki na poziomie klasy.

Dodatkowo planujemy, w związku z wymianami uczniów min. ze szkołami w Rosji, nauczanie języka rosyjskiego (przez 2 lata; 1 godz./tydzień w podziale na grupy).

Oddział 1 C_h

Pierwszy język: język angielski

Drugi język: język hiszpański (od podstaw)

Klasa 1C – klasa realizująca materiał w zakresie rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyka, chemia i język angielski.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych gwarantującą im bardzo dobry wynik egzaminu maturalnego oraz dostanie się na studia o kierunkach technicznych. Nauczanie matematyki i chemii odbywa się przy wsparciu pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej. Najlepsi uczniowie typowani są do udziału w olimpiadzie chemicznej, renomowanych konkursach chemicznych i matematycznych oraz innych olimpiadach i konkursach, także z przedmiotów humanistycznych.  Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w obozie chemicznym, podczas którego realizują materiał w oparciu o wymagania konkursowe. Zajęcia z chemii podzielone są na część teoretyczną i praktyczną, która odbywa się w profesjonalnych laboratoriach chemicznych PŁ.

W oddziale tym uczniowie oprócz przedmiotów ścisłych realizują w zakresie rozszerzonym, odpowiednim do stopnia zaawansowania, również naukę języka angielskiego. Nie ma możliwości nauki języka angielskiego od podstaw.

Drugim, wymaganym podstawą programową, językiem jest język hiszpański. Ze względu na możliwość pojawienia się w grupie językowej uczniów o różnym poziomie umiejętności językowych możliwa jest indywidualizacja nauki na poziomie klasy.

Dodatkowo planujemy, w związku z wymianami uczniów min. ze szkołami w Rosji, nauczanie języka rosyjskiego (przez 2 lata; 1 godz./tydzień w podziale na grupy).

 

Oddział 1 D (mat.; biol.;chem.)

Pierwszy język: język angielski

Drugi język: język niemiecki (od podstaw)  lub język niemiecki (kontynuacja)

Klasa realizująca materiał w zakresie rozszerzonym z następujących przedmiotów:  matematyka, biologia i chemia.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych gwarantującą im bardzo dobry wynik egzaminu maturalnego. Układ przedmiotów w tej klasie na poziomie rozszerzonym daje możliwość gruntownego przygotowania uczniów do studiowania na kierunkach politechnicznych związanych z biologią, a także medycznych.

Nauczanie matematyki, biologii i chemii odbywa się przy wsparciu pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej. Najlepsi uczniowie typowani będą do olimpiad przedmiotowych i renomowanych konkursów, także z przedmiotów humanistycznych. Zajęcia praktyczne z biologii i chemii odbywać się będą z wykorzystaniem bazy dydaktycznej  profesjonalnych laboratoriów PŁ (laboratorium mikrobiologiczne oraz chemiczne).

W tej klasie język angielski nauczany będzie w zakresie podstawowym, na poziomie odpowiednim do stopnia zaawansowania uczniów. Nie ma możliwości nauki języka angielskiego od podstaw. Drugim, wynikającym z planów nauczania, językiem obcym jest język niemiecki, który nauczany będzie na poziomie zależnym od zaawansowania grupy. W klasie tej możliwa jest nauka drugiego języka od podstaw i kontynuacja.

Dodatkowo planujemy, w związku z wymianami uczniów min. ze szkołami w Rosji, nauczanie języka rosyjskiego (przez  2 lata po 1 godz. tygodniowo w podziałach na grupy).