Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (na podstawie Zmiana terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021.):

  • 15 czerwca 2020 r. – 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00  – Rejestracja kandydatów, wybór preferencji oraz składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
  • 26 czerwca 2020 r. – 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (tylko w szkole pierwszego wyboru) Uzupełnienie można wykonać drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu oryginału świadectwa na skrzynkę mailową: skany.rekrut2020.plopl@gmail.com
  • 31 lipca 2020 r. – 4 sierpnia 2020 r. godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje (wymaga odblokowania konta w szkole pierwszego wyboru i ponownego złożenia wniosku*)
  • 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 13 sierpnia 2020 r. – 18 sierpnia 2020 r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


* – odblokowanie konta odbywa się na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.