Zasady przyjmowania absolwentów szkół podstawowych
do Publicznego LO PŁ

Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2021/2022 odbywa się elektronicznie poprzez stronę:

https://lodzkie.edu.com.pl

Rekrutacja prowadzona jest z uwzględnieniem następujących przepisów:
1. Prawo Oświatowe – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2019 r. określa:

 1. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1–4, art. 135 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 137 ust. 6, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 3 pkt 1 i 3–5 i art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 2. sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
 3. skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Rozporządzenie określa również sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Kryteria:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132,
  2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

W przypadku większej liczby kandydatów do oddziału, mających identyczną liczbę punktów, niż liczba wolnych miejsc w oddziale szkoły, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej:

Punkty przyznawane za wyniki egzaminu ósmoklasisty na lata szkolne 2019/2020–2021/2022:
Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

  1. języka polskiego,
  2. matematyki,

mnoży się przez 0,35

  1. języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3.

Łącznie za egzamin ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Punkty przyznawane za inne osiągnięcia

Kryteria – świadectwo punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
szczególne osiągnięcia do 18 pkt
ocena z języka polskiego do 18 pkt
ocena z matematyki do 18 pkt
ocena z I przedmiotu do 18 pkt
ocena z II przedmiotu do 18 pkt

max 100 pkt.

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 200 pkt.

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 1. celujący               przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobry     przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobry                   przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym    przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczający   przyznaje się po 2 punkty.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 3.  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 1-5, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Ponadto, należy zauważyć, że w rozporządzeniu nie określa się punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, ponieważ zgodnie z art. 132 ustawy Prawo Oświatowe ww. laureaci i finaliści są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności.

 

3. Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 118/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2020/2021, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

§2

1. Ustala się wykaz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, organizowanych przez komitety główne konkursów i olimpiad:

1) Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych,

2) Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów,

3) Olimpiada Matematyczna Juniorów,

4) Olimpiada Historyczna Juniorów,

5) Olimpiada Informatyczna Juniorów.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej olimpiad przedmiotowych.

2.  Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty lub kuratorów oświaty w innych województwach, w których osiągnięcia kandydatów są uwzględniane w procesie rekrutacji, w zakresie następujących przedmiotów:

1) języka polskiego,

2) języka angielskiego,

3) języka francuskiego

4) języka niemieckiego,

5) historii,

6) matematyki,

7) biologii,

8) geografii,

9) fizyki,

10) chemii.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej konkursów przedmiotowych.

3. Ustala się wykaz konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanych przez komitety główne olimpiad oraz organizowanych lub współorganizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień z kuratorami oświaty w innych województwach, w których osiągnięcia kandydatów są uwzględniane w procesie rekrutacji:

1) XXVI Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy,

2) Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego “Lust auf Lesen?”,

3) V Ogólnopolski Konkurs „Bliżej pszczół”.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim.

4. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych, organizowanych lub współorganizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz poszczególne komitety konkursów:

1) Ogólnopolski Tematyczny Konkurs Informatyczny „Infosukces – poziom podstawowy”,

2) Wojewódzki Tematyczny Konkurs Fizyczny „Fascynująca fizyka – poziom podstawowy”,

3) Wojewódzki Tematyczny Konkurs Fizyczny „Piękne doświadczenie, Fascynujące wyjaśnienie – poziom podstawowy”,

4) Wojewódzki Tematyczny Konkurs Historyczno-Religijny „Nasze Dziedzictwo”,

5) Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Internetowy „First Step To Success”,

6) Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Filozofii Klasycznej „W poszukiwaniu prawdy o człowieku”,

7) Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno-Regionalny,

8) Ogólnopolski Interdyscyplinarny Konkurs wiedzy o filmie i mediach “Filmowe Łódzkie – Filmowe Regiony Polski”,

9) Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Pieśni i Piosenek Patriotycznych „Na Biało-Czerwoną Nutę”.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim. W zapisach nie powiela się sukcesów uzyskanych w tym samym konkursie na różnych jego szczeblach.

5. Ustala się wykaz dyscyplin sportowych (indywidualnych i zespołowych), obejmujących zawody organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji:

akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na orientację, biegi przełajowe, bilard angielski, bobsleje, boccia, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, cheerleading, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, ju-jitsu, kajak polo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, karate tradycyjne, karate WKF, Oyama karate, kendo, kick-boxing, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, korfball, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, modelarstwo pływające, muaythai, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki i kombinacja norweska, narciarstwo wodne, petanque, pięciobój nowoczesny, płetwonurkowanie, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, przeciąganie liny, saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snooker, snowboard, softball, sport kartingowy, squash, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, rugby, rugby na wózkach, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie miejsc: od I do X na szczeblu międzynarodowym, od I do VIII na szczeblu krajowym, od I do VI na szczeblu wojewódzkim oraz od I do III na szczeblu powiatowym, w zawodach sportowych zorganizowanych w różnych konkurencjach danej dyscypliny sportu, wymienionej powyżej. W zapisach nie powiela się sukcesów uzyskanych w tej samej konkurencji danej dyscypliny sportu na różnych szczeblach.

§3

1. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mogą być wymienione osiągnięcia w zawodach wiedzy interdyscyplinarnych lub tematycznych innych, niż wymienione w w § 2 ust. 3 i 4, jeżeli określony jest ich szczebel (międzynarodowy, krajowy, wojewódzki lub powiatowy) oraz miejsce albo tytuł laureata lub finalisty. Na świadectwie może być wymienione uzyskanie miejsc: od I do X na szczeblu międzynarodowym, od I do VIII na szczeblu krajowym, od I do VI na szczeblu wojewódzkim oraz od I do III na szczeblu powiatowym, albo tytuł laureata lub finalisty na odpowiednim szczeblu, w zawodach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.
2. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mogą być wymienione osiągnięcia w konkursach artystycznych, jeżeli określony jest ich szczebel (międzynarodowy, krajowy, wojewódzki lub powiatowy) oraz miejsce albo tytuł laureata lub finalisty. Na świadectwie może być wymienione uzyskanie miejsc: od I do X na szczeblu międzynarodowym, od I do VIII na szczeblu krajowym, od I do VI na szczeblu wojewódzkim oraz od I do III na szczeblu powiatowym, albo tytuł laureata lub finalisty na odpowiednim szczeblu, w konkursach artystycznych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły. W zapisach na świadectwie nie powiela się sukcesów uzyskanych w tym samym konkursie na różnych jego szczeblach
3. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mogą być wymienione osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. W zapisach nie określa się rodzaju danej aktywności ani nie wymienia się różnych form aktywności jako oddzielnych osiągnięć.
4. Na świadectwie ukończenia szkoły artystycznej może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, a także uzyskanie tytułu laureata lub finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej jeżeli określony jest ich szczebel (międzynarodowy, krajowy, ponadwojewódzki lub wojewódzki) oraz miejsce albo tytuł laureata lub finalisty.

§4

1. Laureaci i finaliści olimpiad, wymienionych w §2 ust.1 przyjmowani są do wybranych przez nich szkół w pierwszej kolejności.
2. Laureaci konkursów przedmiotowych, wymienionych w §2 ust.2 przyjmowani są do wybranych przez nich szkół w pierwszej kolejności.
3. Uczniowie ówczesnych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego (wymienionych w zarządzeniach Łódzkiego Kuratora Oświaty w odpowiednich latach), są przyjmowani do wybranych przez nich szkół w pierwszej kolejności.
4. Finaliści konkursów przedmiotowych, wymienionych w §2 ust.2, laureaci i finaliści konkursów wymienionych w §2 ust.3 i 4; uczniowie, którzy zajęli określone miejsca lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach wymienionych w §2 ust.5 oraz uczniowie posiadający osiągnięcia wymienione w §3 ust. 1, 2, 3 i 4 – otrzymują w procesie rekrutacji punkty w liczbie adekwatnej do rodzaju osiągnięć.
5. Uczniowie posiadający analogiczne osiągnięcia uzyskane w wyniku ich aktywności poza szkołą, zachowują prawo otrzymania w procesie rekrutacji punktów w liczbie adekwatnej do rodzaju osiągnięć, pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenie szkoły podstawowej.
6. Uczniowie, którzy zajęli odpowiednie miejsca lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty w wymienionych w niniejszym zarządzeniu zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych lub posiadający osiągnięcia w aktywności społecznej, uzyskane wcześniej, niż w roku szkolnym 2020/2021, zachowują prawo otrzymania w procesie rekrutacji punktów w liczbie adekwatnej do rodzaju osiągnięć, pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
7. Uczniowie, którzy w poprzednich latach szkolnych uzyskali prawo otrzymania w procesie rekrutacji punktów, za zajęcie odpowiedniego miejsca lub uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach interdyscyplinarnych i tematycznych, nieuwzględnionych w niniejszym zarządzeniu, ale wymienionych w zarządzeniach Łódzkiego Kuratora Oświaty z lat poprzednich, zachowują swoje uprawnienia pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Dotyczy to konkursów: Ogólnopolski konkurs “Losy Bliskich i Losy Dalekich – Życie Polaków w latach 1914-1989”, Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II “Papież Słowianin”, oraz Ogólnopolski Konkurs “Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”, Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Konkurs Tematyczny “Matematyka Moja Pasja”.
8. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie wpisuje się osiągnięć uczniów uzyskanych w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach, w których rywalizacja odbywała się jedynie na szczeblu szkolnym.

§5

Liczbę punktów za poszczególne osiągnięcia, przyznawanych absolwentom szkół podstawowych w procesie rekrutacji, określa rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).

Zmiana preferencji

W przypadku chęci zmiany preferencji po zaakceptowaniu wniosku (złożonego w formie papierowej), rodzic lub opiekun prawny powinien złożyć pisemny wniosek o anulowanie akceptacji.
Wzór wniosku dostępny pod linkiem: WNIOSEK oraz w sekretariacie szkoły.
Po zmianach należy wydrukować nowe podanie, podpisać je i złożyć je w szkole pierwszego wyboru po dokonanej zmianie przed upływem określonego terminu.