STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 2015/2016

Dodano

Termin składania wniosków: do 15 września 2015! Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie.

W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej  dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
a) stypendium szkolne,
b)zasiłek szkolny.

STYPENDIUM SZKOLNE:

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki).

Małoletni uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach w Łodzi, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Na terenie Miasta Łodzi miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 złotych netto.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:
●  rodzice,
● opiekunowie prawni uczniów,
● pełnoletni uczniowie,
● dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

!!! Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, pobierający naukę w placówkach publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nie prowadzonych przez Miasto Łódź, lub ich rodzice bądź opiekunowie prawni  składają wnioski, w wyżej wymienionych terminach, wyłącznie w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łodzi, ul. Kopernika 36, pok. 3,7,8 !!!

Wysokość stypendium szkolnego jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne może wynieść miesięcznie:

1) 190 zł 80 gr  –  przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym do 72,96 zł,

2) 169 zł 60 gr – przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 72,97 zł i nie więcej niż 145,92 zł,

3) 148 zł 40 gr – przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 145,93 zł i nie więcej niż 191,52 zł,

4)  116 zł 60 gr – przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 191,53 zł i nie więcej niż 246,24 zł,

5) 84 zł 80 gr – przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 246,25 zł i nie więcej niż 456 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.


ZASIŁEK SZKOLNY:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie i nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 530,00 zł.

 

Szczegółowe informacje na stronie UMŁ: http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/stypendia/stypendia_i_zasilki_szkolne/

Wniosek

 

 
 
DMS