Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych (na podstawie Zarządzenia Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.)

 

  • 13 maja 2019 r. – 25 czerwca 2019 r. do godz. 12:00 – składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w wersji elektronicznej wniosek z wyborem dowolnej liczby oddziałów w obrębie trzech szkół składa się tylko do szkoły  pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
  • 21 czerwca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
  • do 28 czerwca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru
  • do 15 lipca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta, burmistrza lub prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach
  • 16 lipca 2019 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 16 lipca 2019 r. godz. 12:00 – 24 lipca 2019 r. godz. 12:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 25 lipca 2019 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych