www.zainwestujwekologie.pl

04.01.2015
Dnia 4 stycznia 2015 zakończył się I etap prac remontowych w budynku Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej przy ul. Różyckiego 5 finansowanych częściowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi w ramach zadania:

 „Uporządkowanie gospodarki cieplnej budynku Zespołu Szkól Politechniki Łódzkiej położonego w Łodzi przy ul. Różyckiego 5”

 

Podczas I etapu wykonano następujące prace:

 1. Wymiana stolarki okiennej (76 szt.) – 155.000,00
 2. Wymiana stolarki drzwiowej (2 szt.) – 16.283,00
 3. Docieplenie ścian metodą lekką mokrą (docieplenie styropianem gr. 15 cm) – 625.990,00
 4. Docieplenie ścian piwnic metodą lekką mokrą (docieplenie XPS gr. 8 cm) – 53.000,00
 5. Docieplenie stropodachu budynku głównego (wełna mineralna gr. 25 cm układana na stropie ostatniej kondygnacji) – 44.632,00
 6. Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i łącznika (przyklejenie płyt styropianowych gr. 25 cm + papa termozgrzewalna) – 100.000,00
 7. Modernizacja systemu wentylacyjnego. Montaż central wentylacyjnych  nawiewno – wywiewnych wraz z nagrzewnicą kanałową, elektryczną – 24.878,00
 8. Modernizacja oświetlenia wbudowanego (oświetlenie LED) – 102.650,00
 9. Modernizacja wewnętrznej instalacji C. O. Montaż grzejników stalowych  wraz z armaturą – 182.900,00
 10. Modernizacja instalacji c.w.u. i cyrkulacji – 27.000,00
 11. Ogólnobudowlane roboty towarzyszące (parapety, obróbki blacharskie i rury  spustowe) – 85.000,00

Wartość uzyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi wynosiła 1.332.333,00 zł. (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy zł. 00/100).

Wkład własny Politechniki Łódzkiej wynosił 85.000 zł. (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy zł. 00/100).

09.04.2015
Dnia 9 kwietnia 2015 zakończyła się  kolejna część I etapu robót wraz z robotami uzupełniającymi  w budynku Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej przy ul. Różyckiego 5 finansowanych częściowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi w ramach zadania:

 „ Uporządkowanie gospodarki cieplnej budynku Zespołu Szkól Politechniki Łódzkiej położonego w Łodzi przy ul. Różyckiego 5”

 

Podczas I etapu oraz robót uzupełniających  wykonano następujące prace:

 1. Wymiana stolarki wewnętrznej – 492,00 zł.
 2. Docieplenia i elewacje – 554,00 zł.
 3. Roboty zewnętrzne, docieplenie ścian poniżej terenu – 074,00 zł.
 4. Modernizacja wewnętrznej instalacji C.O. Montaż grzejników stalowych wraz z armaturą – 324,00 zł.
 5. Modernizacja instalacji c.w.u. i cyrkulacji – 793,00 zł.
 6. Rozdzielnice elektryczne – 966,00 zł.
 7. Oprzewodowanie elektryczne – 358,00 zł.
 8. Modernizacja oświetlenia wbudowanego (oświetlenie LED) – 700,00 zł.
 9. Oprzewodowanie elektryczne – 415,00 zł.
 10. Instalacja odgromowa – 599,00 zł.
 11. Oświetlenie zewnętrzne – 783,00 zł.
 12. Oprawy oświetleniowe – 043,00 zł.

 

Wartość uzyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi wynosiła 627 010,00 zł. (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziesięć zł. 00/100).

Wkład własny Politechniki Łódzkiej wynosił 1 599,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł. 00/100).