WYPRAWKA 2015

Dodano

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938) możliwość skorzystania
z pomocy w roku szkolnym 2015/ 2016 mają dzieci rozpoczynające naukę w klasach:
1.

 • III szkoły podstawowej,
 • III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • IV technikum

pomoc może być udzielona uczniom wymienionym w pkt. 1 pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o świadczeniach rodzinnych, jak również uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe, a rodzina spełnia warunki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz uczniowie:
2.

 •  słabowidzący,
 •  niesłyszący,
 •  słabosłyszący,
 •  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 •  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 •  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 •  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 •  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2015/ 2016 do:

– szkół podstawowych- z wyjątkiem klas I, II i IV
– gimnazjów- z wyjątkiem klasy I
– szkół ponadgimnazjalnych tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników
– lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
– lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- z wyjątkiem klasy I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia- z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych- z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych- z wyjątkiem klas I i IV.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/ 2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:
szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV,
gimnazjów, z wyjątkiem klasy I,
szkół ponadgimnazjalnych,
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/ 2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego
w 2015 roku dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w programie jednolite kryterium dochodowe, z ustawy oświadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł netto na osobę w rodzinie.

Zasady otrzymania dofinansowania:

 • Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 • Wniosek (zawarty w załącznikach) składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/ 2016.
 • Termin składania wniosków do szkół został określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi na dzień 7 września 2015 r.
 •  Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów, o których mowa w pkt. 2do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 •  W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe, a rodzina spełnia warunki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć uzasadnienie.

Zwrot kosztów zakupu podręczników:

 • Po otrzymaniu listy uczniów, środki na dofinansowanie zakupu podręczników zostaną przekazane na rachunek bankowy szkoły.
 • Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom/ prawnym opiekunom/ rodzicom zastępczym lub pełnoletnim uczniom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – Wyprawka Szkolna.
 • W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników w oświadczeniu należy zaznaczyć, że podręczniki zostały zakupione w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – “Wyprawka szkolna”.
 • W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
 • W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub do podręcznika do kształcenia w zawodach oraz w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu tych podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów/ prawnym opiekunom/ rodzicom zastępczym lub pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot, dla których zakupiono podręczniki i materiały dydaktyczne.

 

więcej informacji pod adresem: http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/wyprawka_2015/

 
DMS