Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej do udziału w szkolnym konkursie „Tolerancja? Jestem na tak”.

Dodano

Regulamin konkursu.

  1. Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej.

  1. Cele konkursu:

Celem konkursu jest  kształtowanie i upowszechnianie postawy tolerancji wobec szeroko rozumianej inności, przeciwdziałanie tzw. mowie nienawiści, rozbudzanie postaw opartych na przyjaźni i wzajemnym szacunku.

  1. Warunki uczestnictwa:

Konkurs przewidziany jest dla uczniów PGPŁ i LPŁ i obejmuje następujące kategorie:

Uczniowie gimnazjum wykonują prace:

  • literackie (forma wypowiedzi dowolna; 300-350 wyrazów.)
  • plastyczne (technika dowolna)
  • fotograficzne (max. 30cm na 40 cm)

Uczniowie liceum wykonują prace:

  • literackie (forma wypowiedzi dowolna, max. 300-350 wyrazów)
  • filmowe (do 5 min.)
  • fotograficzne (max. 30cm na 40 cm)

 

Każdy uczeń może wykonać  jedną pracę w wybranej przez siebie kategorii.  Film może być pracą zespołową.

Termin oddania prac to  22 maja 2017 r.

Prace należy przekazywać  p. prof. Annie Okrasie.

 

Skład jury konkursowego:

z-ca dyr. prof. Paweł Kowalczyk

nauczyciele języka  polskiego:

prof. Beata Chylińska

prof.  .Katarzyna Pawłowska – Raf

prof. Anna Okrasa

nauczyciel historii i wos-u:

prof. Izabela Kapłon

nauczyciel wychowania artystycznego:

prof. Joanna Podgarbi – Ostalak

Jury wybierze po 3 najlepsze prace w każdej kategorii  (przewidziane są także wyróżnienia).

Termin rozstrzygnięcia konkursu to  5 czerwca 2017 r.

Prace nagrodzone i wyróżnione  zostaną zaprezentowane podczas uroczystości związanych z jubileuszem 10-lecia ZSPŁ  (21.10. 2017 r.)

Zapraszamy do udziału w konkursie  i życzymy , by radość twórczej ekspresji  towarzyszyła Waszym refleksjom związanym z ważnym  dla nas wszystkich tematem.

 

 

Anna Okrasa

 
 
DMS