Zasady przyjmowania absolwentów szkół podstawowych
do Publicznego LO PŁ

Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2019/2020 odbywa się elektronicznie poprzez stronę:


https://lodzkie.edu.com.pl

Rekrutacja prowadzona jest z uwzględnieniem następujących przepisów:
1. Prawo Oświatowe – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Rozporządzenie określa:

 1. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1–4, art. 135 ust. 4 pkt 1–3, art. 137 ust. 6, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 3 pkt 1 i 3–5 i art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 2. sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
 3. skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Rozporządzenie zakłada wprowadzenie jednolitych, obowiązujących na terenie całego kraju, zasad ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy pierwszej.

Kryteria:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132,
  2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

W przypadku większej liczby kandydatów do oddziału, mających identyczną liczbę punktów, niż liczba wolnych miejsc w oddziale szkoły, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej:

Punkty przyznawane za wyniki egzaminu ósmoklasisty na lata szkolne 2019/2020–2021/2022:
Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:

  1. języka polskiego,
  2. matematyki,

mnoży się przez 0,35

  1. języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3.

Łącznie za egzamin ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Punkty przyznawane za inne osiągnięcia

Kryteria – świadectwo punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
szczególne osiągnięcia do 18 pkt
ocena z języka polskiego do 18 pkt
ocena z matematyki do 18 pkt
ocena z I przedmiotu do 18 pkt
ocena z II przedmiotu do 18 pkt

max 100 pkt.

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 200 pkt.

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 1. celujący               przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobry     przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobry                   przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym    przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczający   przyznaje się po 2 punkty.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 3.  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 1-5, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Ponadto, należy zauważyć, że w rozporządzeniu nie określa się punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, ponieważ zgodnie z art. 132 ustawy Prawo Oświatowe ww. laureaci i finaliści są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności.

 

3. Zarządzenie Nr 113/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2018/2019, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

§2

1. Ustala się wykaz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych dla uczniów gimnazjów, organizowanych przez komitety główne konkursów i olimpiad:

1) Olimpiada matematyczna juniorów,

2) Olimpiada historyczna gimnazjalistów,

3) Olimpiada informatyczna gimnazjalistów,

4) Olimpiada języka angielskiego gimnazjalistów.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej olimpiad przedmiotowych.
W olimpiadach przeprowadzonych w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów dotychczasowych gimnazjów mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.

2.  Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty lub kuratorów oświaty w innych województwach, w których osiągnięcia kandydatów są uwzględniane w procesie rekrutacji, w zakresie następujących przedmiotów:

1) języka polskiego,

2) języka angielskiego,

3) języka niemieckiego,

4) historii,

5) matematyki.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej konkursów przedmiotowych.

3. Ustala się wykaz konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanych przez komitety główne olimpiad oraz organizowanych lub współorganizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień z kuratorami oświaty w innych województwach, w których osiągnięcia kandydatów są uwzględniane w procesie rekrutacji:

1) Młodzieżowa olimpiada wiedzy o społeczeństwie,

2) Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”,

3) Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę”,

4) Ogólnopolski konkurs „Losy Bliskich i Losy Dalekich – Życie Polaków w latach 1914-1989”.

5) Ogólnopolski konkurs języka niemieckiego „Lust auf Lesen?”.

6) Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim.

4. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych, organizowanych lub współorganizowanych przez Łódzkiego Kuratora oraz poszczególne komitety konkursów:

1) Wojewódzki Tematyczny Konkurs Fizyczny „Fascynująca fizyka – poziom gimnazjalny”,

2) Wojewódzki Tematyczny Konkurs Fizyczny „Piękne doświadczenie, Fascynujące wyjaśnienie – poziom gimnazjalny”,

3) Ogólnopolski Tematyczny Konkurs Informatyczny „Infosukces – poziom gimnazjalny”,

4) Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Internetowy „First Step To Success”

5) Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Filozofii Klasycznej „W poszukiwaniu prawdy o człowieku”,

6) Wojewódzki Konkurs Tematyczny „Matematyka moja pasja”,

7) Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno-Regionalny,

8) Ogólnopolski Interdyscyplinarny Konkurs wiedzy o filmie i mediach Filmowe Łódzkie – Filmowe Regiony Polski,

9) Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Pieśni i Piosenek Patriotycznych „Na Biało-Czerwoną Nutę”,

10) Wojewódzki Tematyczny Konkurs Historyczno-religijny „Nasze Dziedzictwo”.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim.

5. Ustala się wykaz dyscyplin sportowych (indywidualnych i zespołowych), obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji:

akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na orientację, biegi przełajowe, bilard, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, ju-jitsu, kajak polo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, modelarstwo pływające, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki i kombinacja norweska, pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snowboard, softball, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, rugby, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie miejsc: od I do X na szczeblu międzynarodowym, od I do VIII na szczeblu krajowym, od I do VI na szczeblu wojewódzkim oraz od I do III na szczeblu powiatowym, w zawodach sportowych zorganizowanych w dyscyplinach wymienionych powyżej.

§3

 1. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być wymienione osiągnięcia w zawodach wiedzy innych, niż wymienione w w § 2 ust. 4 i 5, jeżeli określony jest ich szczebel (międzynarodowy, krajowy, wojewódzki lub powiatowy) oraz miejsce albo tytuł laureata lub finalisty.
  Na świadectwie może być wymienione uzyskanie miejsc: od I do X na szczeblu międzynarodowym, od I do VIII na szczeblu krajowym, od I do VI na szczeblu wojewódzkim oraz od I do III na szczeblu powiatowym, albo tytuł laureata lub finalisty na odpowiednim szczeblu, w zawodach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.
 2. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być wymienione osiągnięcia w konkursach artystycznych, jeżeli określony jest ich szczebel (międzynarodowy, krajowy, wojewódzki lub powiatowy) oraz miejsce albo tytuł laureata lub finalisty.
  Na świadectwie może być wymienione uzyskanie miejsc: od I do X na szczeblu międzynarodowym, od I do VIII na szczeblu krajowym, od I do VI na szczeblu wojewódzkim oraz od I do III na szczeblu powiatowym, albo tytuł laureata lub finalisty na odpowiednim szczeblu, w zawodach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.
 3. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być wymienione osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 4. Na świadectwie ukończenia szkoły artystycznej może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, a także uzyskanie tytułu laureata lub finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej jeżeli określony jest ich szczebel (międzynarodowy, krajowy, ponadwojewódzki lub wojewódzki) oraz miejsce albo tytuł laureata lub finalisty.

Zmiana preferencji

W przypadku chęci zmiany preferencji po zaakceptowaniu wniosku, rodzic lub opiekun prawny powinien złożyć pisemny wniosek o anulowanie akceptacji.
Wzór wniosku dostępny pod linkiem: WNIOSEK oraz w sekretariacie szkoły.
Po zmianach należy wydrukować nowe podanie i złożyć je w szkole pierwszego wyboru po dokonanej zmianie przed upływem określonego terminu.