Konto rady rodziców:

Rada Rodziców Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej

ul. Różyckiego 5
93-586, Łódź

Numer rachunku - 42 1560 0013 2011 0718 0770 0001

Jednocześnie informuję, że wpłaty na RR można również dokonywać w sekretariacie szkoły.
Uczniowie otrzymują dokument kasowy KP Rady Rodziców, jako potwierdzenie dokonanej wpłaty.