Czy w tym roku można przesyłać kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty w formie elektronicznej?

Tak, również w tym roku można przesyłać skany świadectwa i zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty w formie elektronicznej, na adres rekrutacja@liceum.p.lodz.pl

Ile klas (preferencji) mogę wybrać podczas rekrutacji?

W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w Łodzi zgodnie z ustawą można wybrać dowolną ilość szkół i klas

Czy kolejność wyboru preferencji ma znaczenie?

Kolejność wyboru tzw. preferencji (czyli konkretnej klasy w wybranej szkole) ma znaczenie. Lista preferencji musi być ustawiona od klas, na których najbardziej nam zależy do klas, na których zależy nam mniej. Na pierwszym miejscu powinna być klasa, na której zależy nam najbardziej, na drugim ta, na której zależ nam trochę mniej itd. System, przydzielając kandydata do szkół w pierwszej kolejności, stara się go umieścić w klasie wybranej jako pierwsza preferencja, później stara się umieścić w drugiej preferencji itd. Jeżeli kandydat ma wystarczającą liczbę punktów i system przydzieli go do klasy z pierwszej preferencji, kolejnych już nie sprawdza.

Czy podczas wyboru preferencji klasy z jednej szkoły muszą następować po sobie?

Nie, w ramach wybranych 3 szkół można ustalać dowolną kolejność klas, np. na 1 miejscu klasa 1a ze szkoły 1, na 2 miejscu klasa 1c ze szkoły 2, na 3 miejscu klasa 1 b ze szkoły 1, na 4 miejscu klasa 1 d ze szkoły 3 itd.

Jeżeli uczę się dwóch języków obcych, za który z nich otrzymam punkty podczas rekrutacji do PLO PŁ?

Punkty do rekrutacji za język obcy przydziela się za 2 elementy:
– za wynik egzaminu ósmoklasisty (maks. 30 punktów)
– za ocenę z języka obcego otrzymaną na zakończenie szkoły podstawowej (zgodnie z punktacją za oceny)

Jednym z punktowanych, wybranych przez PLO PŁ przedmiotów jest język obcy nowożytny. W takim przypadku, jeżeli uczeń uczy się kilku języków, system wybiera najlepszą ocenę z języka obcego – pod warunkiem że języki te są językami obowiązkowymi w szkole. Języków nauczanych jako dodatkowe nie bierze się pod uwagę. Przykładowo, jeżeli pierwszy uczeń otrzymał 5 z j. angielskiego i 6 z j. niemieckiego i obydwa języki były przedmiotami obowiązkowymi, natomiast drugi uczeń otrzymał takie same oceny, ale j. angielski był przedmiotem obowiązkowym, a j. niemiecki przedmiotem dodatkowym to pierwszy uczeń otrzyma do rekrutacji 18 pkt za 6 z j. niemieckiego, a drugi 17 pkt za 5 z j. angielskiego.

Chcę w ostatniej chwili zmienić wybór preferencji, ale nie mogę tego zrobić

Jeżeli podanie nie zostało jeszcze zaakceptowane w systemie przez administratora naboru w szkole, do której podanie było złożone (szkole pierwszego wyboru) to można zmienić preferencje i dostarczyć nowe podanie.
Jeśli jest już zaakceptowane, musisz skontaktować się z administratorem naboru w szkole pierwszego wyboru, aby anulował akceptację podania i wtedy będzie można nanosić zmiany.
Ważne: Anulowanie akceptacji podania odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego (lub wycofania podpisu elektronicznego w systemie)!

Czy umieszczenie danej klasy jako pierwszej preferencji ma znaczenie w rekrutacji?

Tak, ponieważ system będzie starał się przydzielić Cię do klasy z pierwszego wyboru i gdy to się uda, to reszty preferencji w ogóle nie sprawdza.

Co się stanie, jeżeli nie dostanę się do żadnej z wybranych klas?

Pozostanie szukanie miejsca w szkołach, które będą dysponować wolnymi miejscami po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia, co nastąpi 14 lipca.

Czy muszę fizycznie złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru?

Tak, chyba że rodzice dysponują podpisem zaufanym – wtedy można złożyć wniosek drogą elektroniczną i nie trzeba dostarczać wniosku do szkoły.

Czy jeśli nie dostanę się do klasy 1 C_n to automatycznie system będzie starał się przydzielić mnie do klasy 1 C_f?

Nie, obie części klasy stanowią odrębne jednostki w systemie naboru (do których przyjmowane jest z góry po połowie chętnych do 1 C). Jeśli preferencją nie jest drugi język, tylko rozszerzenia to należy wybrać obydwa pododdziały – nie będzie automatycznego przydziału do drugiej części klasy.

Kiedy będę mógł się zdecydować, w której z wybranych w systemie szkół podejmę naukę?

Wybór szkół i klas w systemie nie oznacza, że jest się automatycznie uczniem jednej z tych klas. System w toku rekrutacji przydzieli klasę (z wybranych podczas składania wniosku) wg liczby punktów kandydata (lub nie przydzieli do żadnej szkoły, jeśli będzie za mało punktów do wybranych preferencji.