Podstawowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych

  • 24 kwietnia 2023 r. – 23 maja 2023 r. do godz. 12:00 – Rejestracja kandydatów, wybór preferencji oraz składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych; wniosek wraz ze skanami wymaganych dokumentów można złożyć również elektronicznie (poprzez system obsługujący nabór – wymagany podpis elektroniczny)
  • 4 lipca 2023 r. – 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00 – możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 6 lipca 2023 r. – 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem
  • 14 lipca 2023 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 14 lipca 2023 r. – 20 lipca 2023 r. do godz. 12:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 21 lipca 2023 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Wszystkie terminy naboru podane są w Zarządzeniu nr 4/2023 Łódzkiego Kuratoria Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024. Dotyczy to szczególnie osób kandydujących do szkół, w których odbywają się próby sprawności fizycznej, sprawdziany kompetencji językowych, sprawdziany uzdolnień kierunkowych lub sprawdziany predyspozycji językowych oraz osób biorących udział w rekrutacji uzupełniającej.